Inspraak i.v.m. terugkeer IJsselkogge

Op 12 oktober ’22 sprak Patrick Broekema, de voorzitter van de Monumentenraad, in bij de Commissie Samenleven en Bestuur op het thema ’terugkeer IJsselkogge’.  Hieronder lees je de tekst van de inspraakronde, terugkijken kan ook kan via deze link. De Monumentenraad heeft ervoor gekozen om in te spreken op dit thema, om invulling te geven aan haar informerende rol aan de raads- en commmissieleden én als hoeder van het Kampense erfgoed.

Inspraaktekst

Geachte Commissieleden, berging IJsselkogge - foto F. Schinkel

Als kersverse voorzitter van de Monumentenraad Kampen heb ik een helder advies aan u vandaag: er is meer tijd nodig voor het maken van een goede afweging over de toekomstige locatie van de IJsselkogge. Ik licht dit graag nader toe.

Dat de IJsselkogge geconserveerd terug komt naar Kampen is natuurlijk fantastisch. Dit unieke stuk erfgoed verdient een onderkomen in onze prachtige historische binnenstad. De IJsselkogge biedt kansen om onze geschiedenis op een aantrekkelijke manier onder de aandacht te brengen en kan ook veel bezoekers trekken.

Het zal u echter niet ontgaan zijn dat er in Kampen veel weerstand is ten aanzien van zowel de beoogde plek voor de expositielocatie (op het Van Heutszplein) als ten aanzien van het voorliggende ontwerp van Cepezed. Beide punten van kritiek snijden hout. Het zicht vanaf de IJssel op onze historische binnenstad is uniek in Nederland. Uitvoering van de huidige plannen tast dit beschermde stadsgezicht onherstelbaar aan. Zeker omdat het voorliggende ontwerp weinig historisch besef toont en geen relatie kent met de omgeving. Nieuwbouw in een beschermd stadsgezicht is natuurlijk niet verboden, maar op deze plek en met dit volume is dit volstrekt onwenselijk. Dit hebben we ook aangegeven in onze brief van 30 augustus ’22 aan het College. We zijn dan ook verheugd dat de fracties van ChristenUnie en GroenLinks onze brief voor vandaag hebben geagendeerd.

Liever nog hadden we gehad dat het College gereageerd had op onze brief en met alle betrokkenen een open gesprek had gevoerd over de beste locatie voor de IJsselkogge. Mogelijk had dit veel van de weerstand, onrust en zelfs boosheid die na publicatie van de plannen in de Stentor (22 september) in de stad is ontstaan kunnen voorkomen. We hebben het gevoel dat er onvoldoende tijd is genomen voor een zorgvuldige procedure waarin alle betrokken partijen serieus gehoord zijn en er over hun inbreng is nagedacht. Ook als Monumentenraad zijn we vanuit onze formele adviesrol ten aanzien van erfgoed- en monumentenbeleid niet benut. Tenslotte hebben we sterk de indruk dat er geen goede afweging is geweest van alle plussen en minnen van de onderzochte alternatieve locaties waardoor we sterke twijfels hebben of het voorliggende raadsbesluit wel de beste keuze is.

Afweging plannen

Als Monumentenraad vinden we dan ook dat de gemeenteraad op dit moment geen goede afweging over de plannen kan maken. We ontraden dan ook om het voorliggende raadsbesluit ter besluitvorming voor te leggen en adviseren om meer tijd te nemen. Tijd voor een zorgvuldige procedure en een goede afweging met input van alle betrokkenen. Dit kan in een betrekkelijk kort tijdsbestek plaatsvinden en biedt een reële kans op een breed gedragen plan in de gemeenteraad. Ik doe hierbij ook de oproep om de lokale erfgoed en monumentenorganisaties te benutten: We zijn er, hebben veel expertise en goede ideeën!

Ik dank u wel.

Patrick Broekema, de voorzitter van de Monumentenraad