Nieuws 3

Column door Cees Spanjer

Januari 2019 Stichting Stadsherstel Kampen (SSK) is opgericht in 1983 met als doelstelling het behoud en waar mogelijk restauratie van monumentale panden in de binnenstad van Kampen. Met heel veel enthousiasme en gevoel voor onze fantastische monumentale binnenstad werden restauraties en renovaties ter hand genomen. De kleine bronzen plaquettes aan de gevels, van de door Stadsherstel herstelde panden, zijn de stille getuigen van de enorme inspanningen die de diverse besturen in de achter ons liggende periode hebben ondernomen om al deze panden te behouden voor de generaties na ons.

Prachtige prestaties die geleverd zijn. Niet alleen door de SSK, maar ook door de inzet en aandacht van de landelijke en plaatselijke overheid. Met name de inzet van restauratiesubsidies en belastingmaatregelen hebben bijgedragen aan het behaalde resultaat.De tijd staat, gelukkig maar, niet stil. Mede dankzij de inzet van onder andere de SSK zijn in Kampen gelukkig nog veel plekken te vinden waar het lijkt of de tijd heeft stilgestaan. De schitterende panden, de poorten, de muurreclame's, gevelstenen e.d. zijn de stille getuigen van een roemrijk en ambachtelijk verleden. De toekomst van al dit waardevols is echter onzeker.

Nu de landelijke overheid zijn faciliterende rol achterwege laat, zien we dat bij de plaatselijke overheid het behoud van het beschermd stadsgezicht onder druk komt te staan door bezuinigingen, economische- en politieke keuzes. Het heeft het er alle schijn van dat het historisch besef bij de plaatselijke overheid drastisch afneemt. Het herstel van panden in het verleden was een grote opgave. Het behoud van het erfgoed is een nog grotere opgave. Samen met de Monumentenraad zien we deze opgaven als een spannende uitdaging voor de toekomst.

Als gevolg van het bovenstaande dreigen er uiteindelijk besluiten genomen te worden die niet gebaseerd zijn op enig historisch besef, maar enkel genomen zijn vanuit financiële afwegingen. De weg van de minste weerstand ligt hierbij op de loer. Het slopen van historisch, beeldbepalend of industrieel erfgoed wist niet alleen de sporen van ons verleden uit, maar is evenmin een duurzame werkwijze. Het is daarom aan ons om, gevraagd en ongevraagd, het College van B&W advies te dienen. Want, zoals de vorige columnist dit zo passend omschreef: je mist iets pas als je het niet meer hebt.