Monumentenraad Kampen
Onafhankelijk adviesorgaan
Bovenhavenstraat 8,10,12 en 14

Bovenhavenstraat 8,10,12 en 14

Sept. 2019 Op verzoek van de gemeente Kampen heeft de Monumentenraad op 25 september advies uitgebracht inzake het verzoek om de panden aan de Boven Havenstraat 8-10, 12 en 14 aan te wijzen als gemeentelijk monument.

De inhoudelijke actuele beoordeling – opgesteld door het Oversticht – is gebaseerd op de toetsingscriteria van de RCE. Deze beoordeling bevestigt unaniem én met grote overtuiging dat het ensemble terecht de status van gemeentelijk monument verdiend.

Wij hebben daarom aan het college van B&W opnieuw een positief advies uit gebracht over de aanwijzing van het ensemble als gemeentelijk monument. Deze beoordeling bevestigt eenduidig onze verwachtingen aangaande de monumentale waarden van het gehele ensemble op basis van de landelijk gehanteerde criteria (architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, gaafheid en zeldzaamheid). Deze beoordeling is ook geheel in overeenstemming met alle reeds uitgebrachte rapporten – bij de gemeente Kampen wel bekend – van de afgelopen 15-20 jaar. Ook bevestigt het onderzoek de samenhang tussen de diverse panden in dit ensemble en de waarde van het gehele complex.

De inhoudelijke beoordeling conform de richtlijnen van de RCE zijn in onze ogen een noodzakelijke stap bij een objectieve beoordeling van de waarden. Wij adviseren daarom het college van B&W bij een volgende aanwijsprocedure een beoordeling eerder in het proces op te starten.

Jan. 2019 De historische villa aan de Boven Havenstraat in Kampen mag worden gesloopt. Meerdere partijen probeerden de villa te redden van de sloophamer, maar de gemeente heeft onder voorwaarden een sloopvergunning afgegeven. De sloopvergunning werd meer dan een jaar geleden al aangevraagd, gelijktijdig met de aanwijzing tot gemeentelijk monument. De Monumentenraad adviseerde het college van B&W positief over de aanvraag van Stadsherstel Kampen om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument.Op welke manier de Monumentenraad op dit voornemen zal anticiperen, zal besproken worden in de volgende vergadering.

Aanwijzing Wederopbouw monumenten

Aanwijzing Wederopbouw monumenten

juli 2018 De adviesnota van B&W suggereert een richting die niet klopt: In het kader van deze nota zou dat suggereren dat de MR ook 2 objecten heeft voorgesteld. Dit is niet het geval. De gemeente geeft toelichting dat in de context de term ‘een klein aantal’ een relatief begrip is. Vanwege draagvlak is gekozen voor Hanzeschool en Stadsherberg. De MR licht toe dat deze top 3 persoonlijk was en niet is opgesteld voor dit doel, maar dat heeft de gemeente echter wel zo geïnterpreteerd. De gemeente zet de punten van weging – conform de bij ons allen bekende criteria voor de afweging van een aanvraag - voor 11 objecten op een rijtje zodat inzichtelijk is waar de beslissing op gebaseerd is. Dit is belangrijk voor consistentie en beleid. De MR vraagt wat de volgende stap is nadat de 2 gebouwen zijn aangewezen. Hoe gaat het dan met de 9 andere? Waarom krijgen de panden die in gemeentelijk eigendom zijn geen gemeentelijke monumentenstatus? Dat zou een goede voorbeeldfunctie zijn. Daar kun je ook draagvlak mee creëren. Daar heeft de gemeente geen antwoord op en de wethouder geeft aan hier op terug te komen. De MR merkt op dat zij het jammer vindt dat de gemeente aan draagvlak werken belangrijker vindt dan bescherming. Zij vindt dat het én én zou moeten zijn. Bij de andere 9 panden is het ook zoeken naar andere manieren van bescherming en draagvlak. Met name voor de complexen zouden er wellicht mogelijkheden zijn met de nieuwe omgevingsvisie. In het nieuwe omgevingsplan kun je bescherming opleggen. Kampen is een pilotgemeente dus is hier al mee bezig. Voor de Monumentenraad is uitgangspunt de oorspronkelijke lijst van 25 panden. De 11 waren namelijk al een selectie.

maart 2018 Om gebouwen uit de Wederopbouw te bewaren, is het voornemen om twee objecten aan te wijzen. Hiervoor zullen eerst gesprekken plaatsvinden met de eigenaars en er zijn ideeën voor publieksactiviteiten. Dit zal ook aan het college worden voorgelegd.

Aanwijzen monument Buiten Nieuwstraat

Aanwijzen monument Buiten Nieuwstraat

2017 Stichting Boei maakt restauratieplannen voor het Schoolgebouw aan de Buiten Nieuwstraat en realiseert loftwoningen. Het complex is nog niet formeel benoemd als gemeentelijk monument. De monumentenraad heeft in de laatste vergadering van 2017 zijn positieve advies afgegeven over de gemeentelijke monumentenstatus voor het complex. De Monumentencommissie beoordeelt de restauratieplannen alsof het complex al is aangewezen als monument. Indien de vergunningsprocedure positief wordt doorlopen, wordt de status formeel.

Inventarisatie erfgoedwaarden binnenstad

Inventarisatie erfgoedwaarden binnenstad

2018 Wim van Werkhoven inventariseert de panden in de binnenstad op bepaalde criteria. Het project is al een aantal jaar gaande en zit nu op 2/3 van het einddoel.