Monumentenraad Kampen
Onafhankelijk adviesorgaan

Over de Monumentenraad

De Monumentenraad Kampen bestaat uit 6 leden en 2 adviseurs. De leden en adviseurs zijn veelal vertegenwoordigen van andere erfgoedorganisaties of belangvertegenwoordigers. Dit is bijvoorbeeld een eigenaren van een gemeentelijk of rijksmonument woonachtig in Kampen, de Erfgoedvereniging Heemschut, de Ondernemersvereniging, de Stichting Stadsherstel Kampen, Het Oversticht, de Wijkvereniging Binnenstad, of gewoon iemand met grote betrokkenheid voor erfgoed heeft.

De Monumentenraad wordt bijgestaan door één of meerdere ambtelijk adviseurs en kan zich ook laten bijstaan door andere adviseurs. De formele taak van de Monumentenraad Kampen is omschreven in de regeling op de Monumentenraad Kampen 2017 en sinds eind 2021 in daar de informerende rol aan de gemeenteraad aan toegevoegd.

 

 

De afgelopen jaren heeft de Monumentenraad zijn advies uitgebracht over o.a. onderstaande beleidsdocumenten:

Belangrijke landelijke wetgeving hierbij is de Erfgoedwet.

Openbare vergaderingen

De Monumentenraad Kampen vergadert vier keer per jaar. Vergaderingen zijn openbaar (na aanmelding). Daarnaast vindt er incidenteel informeel overleg plaats wanneer daar aanleiding toe is.

De formele vergaderdata 2023 zijn: 31 januari, 25 april, 11 juli en 17 oktober. Via het archief zijn de vergaderstukken te raadplegen.

 

janita
foto Trudi
Theo
foto carin
Annie van t zand
Hilde van Werven
Tom
logo wijkvereniging binnenstad Kampen