Monumentenraad Kampen
Onafhankelijk adviesorgaan

De gemeente Kampen is rijk aan cultureel erfgoed op allerlei gebied. Sinds 1993 heeft het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Kampen een Monumentenraad aangesteld om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over het behoud van dit culturele erfgoed. Sindsdien geeft de Monumentenraad onafhankelijk adviezen over beleidsmatige zaken betreffende erfgoed, het aanwijzen van monumenten, het bevordering van instandhouding van erfgoed, beleid over het verdelen van subsidies én geeft advies over de uitvoering van de gemeentelijke Erfgoedverordening (behalve de aanvraag voor vergunningen). Ook geeft de Monumentenraad aan welke zaken hij belangrijk vindt voor het behoud van het erfgoed binnen de gemeente Kampen.

Meer weten over de Monumentenraad?

Een voorbeeld hiervan is het behoud van het gebouw van het stadsziekenhuis, dat in 1916 werd opgericht na een geschenk van de familie Engelenberg en bezat een zekere faam omdat de kunstnier er is uitgevonden door Willem Johan Kolff. De Monumentenraad zet zich ook in voor de terugkeer van de Kogge die op dit moment in Lelystad wordt geconserveerd. Zomaar twee voorbeelden van erfgoed die een symboolfunctie vervullen voor Kampen. Net als het stadsfront, de poorten, het oude stadhuis het middeleeuwse stratenpatroon. In het eeuwenoude Kampen is veel historie te vinden. Een kostbare erfenis waar zorgvuldig mee moet worden omgesprongen.

Meer weten over onze projecten?

Het advies van de Monumentenraad wordt niet altijd opgevolgd. Een gemeentebestuur heeft altijd met meerdere aspecten rekening te houden. Desondanks is de Monumentenraad wel een belangrijk adviseur van het gemeentebestuur op het gebied van het cultureel erfgoed. Draagvlak is belangrijk om te kunnen investeren in erfgoed. Daarom is kennis van de ontstaansgeschiedenis van het erfgoed erg waardevol. De Kamper Almanak levert hier een bijdrage aan net als de vele publicaties die inmiddels zijn verschenen. Belangrijk hierbij is te beseffen dat je pas iets mist als het weg is.